top of page

AssurMiFID-gedragsregels

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "IDD/AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

1. AANGEBODEN DIENSTEN

1.1.  Onze dienstverlening

 

De activiteit van ons kantoor bestaat in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval. Meer gegevens met betrekking tot onze dienstverlening en tot het naleven van de IDD/AssurMiFID-gedragsregels kan u op eenvoudig verzoek ontvangen op papier.

 

1.2.  Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

1.3  Documenten en polisvoorwaarden

Om u advies te kunnen geven, stellen we een klantenfiche op en gaan we na wat uw verlangens en behoeften zijn. Indien dit advies een verzekering met een beleggingscomponent betreft, gaan we naast uw verlangens en behoeftes ook na hoe het is gesteld met uw kennis en ervaring op het vlak van verzekeringen met een beleggingscomponent. Ook gaan we na wat uw financiële situatie is, met inbegrip van uw vermogen om verliezen te dragen, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie, om ons in staat te stellen u de verzekeringen met een beleggingscomponent te kunnen aanbevelen, die voor u geschikt zijn en die stroken met uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Alle wettelijke informatie (vb. algemene voorwaarden; beheersreglementen; essentiële-informatiedocumenten; specifieke informatiedocumenten; infofiches; ...) kan u steeds terugvinden op de website van de verzekeringsmaatschappijen of in onze sectorcataloog. Mocht u iets niet terugvinden, kan u dit steeds vragen via ons kantoor op het nr. 05831 44 32 of via mail: info@furnadvies.be

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

Ons kantoor voert een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.1.  Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;

 • hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 • ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

 

2.2.  Welke maatregelen neemt ons kantoor?

 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;

 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;

 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;

 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;

 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

 • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;

 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid. U kan ons bereiken op via het volgende e-mailadres: info@furnadvies.be

3. INFORMATIE OVER HET DUURZAAMHEIDSBELEID

 

3.1.  Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

 

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ - Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.
 

3.2.  Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

 

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

 

4. VERGOEDING

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Deze kan variëren naargelang het type verzekering.

 

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

5. KLACHTEN CLAUSULE

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Wij zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel: www.ombudsman.as

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

bottom of page